Vanliga teman

Under denna sida har jag samlat ihop några vanliga rubriker och ingångar  som  inrymmer unika och ofta komplexa behov och situationer för enskilda personer. De är vanliga ingångar för mitt samarbete med den som söker kontakt. Ändå vill jag  markera vikten av att sätta människan/personen och det mänskliga före etiketten. Med andra ord; problemet, diagnosen, behovet osv är en mänsklig sak som alltid måste kopplas till den person som har problemet och de livssammanhang  det visar sig i. Alla människor är unika med sina styrkor och begränsningar, men de  måste relateras till sitt sammanhang och livets olika faser och får då sin speciella, unika betydelse. När exempelvis en  ung vuxen person  aktualiserar en kris- och  identitetsfråga kommer sannolikt andra aspekter av problemet att framträda än när en person i 70- års åldern vill ha hjälp med frågor om sitt åldrande. Mycket av mitt arbete handlar om är att tillsammans med min klient finna mål och vägar som är  energigivande, lindrande eller skapar mening. De är alltid unika för var och en. Vanliga ingångar och ”entrébiljetter” till samtal och konsultationer hos mig  är exempelvis;

– Oro, ångest och plågsam diffus rädsla

– Nedstämdhet, depression och livs-(o)lust

– fixerade och stereotypa tankebanor och beteenden som skapar problem i vardagen, i relationer eller arbete

– Psykisk trötthet och motivationsbrister

– Kris,sorg och/eller traumatisering

– Brister i att fungera, prestera och ”inte komma till sin rätt”

– Problematisk ilska, skrämmande beteenden och attityder och/eller våld. Svårt med impulskontroll.

– Stress och/eller problematik där också ”HSP” inryms

– Sviktande självkänsla, självbild och självförtroende

– Problematik  och störningar i och med relationer, kommunikation och sociala sammanhang

– Problem i nära relationer och/eller anknytningsmönster

– Existentiella frågor och tvivel eller brist på känsla av mening och livssammanhang.

– Problematik  kopplat till att åldras, förlust av funktioner, roller och livsuppgifter

– Generell problematik som berör mänskliga roller( inte minst genusfrågor och mansrollen ), mål, mening och sammanhang.

– ”Nyfikenhet på att bättre förstå sig själv, andra och livet”

– Svårigheter vid beslut och vägval ( yrkesmässigt eller privat ) i livet

I uppdrag som berör professionell utveckling och stöd och arbetslivsuppdrag  är ofta frågan initialt antingen upplevelsen av kris, att ”inget fungerar” eller verksamhets utvecklingsbehov, att ”ta nästa steg”. Samarbetssvårigheter är ofta aktuella när man kontaktar mig.