Introduktion

Hej och välkommen till  min, Mikael Nordhs, hemsida och till att ta del av den information jag lämnar här. Den beskriver den verksamhet som jag, inom ramen för Mikael Nordh AB/Rosettastenen  bedrivit  sedan 1991. Min lokalmässiga bas sedan 1995, mottagningen, ligger centralt vid Svartbäcksgatan med utsikt över Linnéträdgården som ligger rakt över gatan. Numera, sedan årsskiftet 2017/18 bedriver jag verksamheten endast i begränsad omfattning. I höstas fyllde jag 65 år och tog därför från årsskiftet ett viktigt steg som påverkar min verksamhet. Jag bestämde mig då för att avsluta den del av verksamheten  som direkt riktat sig till målgrupper, organisationer och grupper inom arbetslivet, tex utbildning, handledning osv och begränsa min verksamhet till mottagningen med individuell psykoterapi, konsultation och samtal samt relationella problem och parsamtal /terapi. Och även det i begränsad omfattning. Det betyder att det jag skrivit på hemsidan som direkt riktar sig till arbetslivets målgrupper inte längre gäller. Jag väljer ändå att behålla beskrivningarna av min professionella bakgrund, tidigare verksamhet och erfarenheter osv för att ge möjlighet för läsaren att få helhetsbild och bättre kunna bedöma om detta kan matcha vad man söker efter. Kompetens är ju som alla nog känner till ett komplext fenomen, både teoretiskt och praktiskt sett, och att veta något om någons bakgrund och erfarenhet kan ofta vara bra när man söker hjälp, oavsett det gäller ens hälsa, personliga utveckling eller relationell problematik.

I also give psychotherapy in English.

Jag hade under perioden från januari 2015 till och med årsskiftet 2017/18 vårdavtal med Uppsala läns landsting avseende psykoterapi, men sade då upp avtalet. Numera tar jag enbart emot besökare på privat basis.

Hemsidans olika delar speglar olika aspekter av vad och hur jag arbetar och också lite av den filosofi, de idéer och värderingar som vägleder mitt arbete. Man kan ta del av hemsidans information via 8 huvudingångar överst på startsidan; 1) den Du gått in på nu, ”Börja här” 2)”Verksamhetsformer” 3) ”Metoder” 4) ”Om mig själv”5 ) ”Kontakt” 6) ”Länkar/referenser” 7) ”Reflektioner” samt 8) ”Rosettastenen”. Var och en rymmer  i sin tur olika underrubriker. Det ger möjlighet att välja olika sökvägar beroende på vilka frågor eller aspekter man är mest intresserad av, men de syftar till att tillsammans ge en helhetsbild av min verksamhet och dess idéer.

De två sista ingångarna, överst längst till höger på startsidan, ”Reflektioner” och ”Rosettastenen”, har ett lite annorlunda innehåll och syfte än övriga som är mer rent informativa. I de två samlar jag egna tankar, funderingar, reflektioner jag har utifrån erfarenheter och  observationer i mitt eget liv.

I en introduktionsdel som denna vill jag också  beskriva några av mina grundidéer som vägleder mig i mitt arbete. Jag har arbetat med många olika mänskliga frågeställningar, problem och utvecklingsfrågor (individer, grupper och organisationer) i hela mitt yrkesliv. Sen från mitten av 1970 talet. Jag har genom åren mött och samarbetat med  människor i mycket varierande situationer, sammanhang och lägen. Allt ifrån sårbara personer i akuta lägen, ofta i påtaglig utsatthet till de som i sin yrkesroll varit framgångsrika, haft stor makt och inflytande osv, men som personligt eller i sin roll behövt hjälp. Det har hjälpt mig att se både likheter och olikheter mellan människor och deras livsvillkor. Och upptäcka likheterna bakom det som till det yttre verkar olikt  eller olikheterna bakom det som på ytan ser likt ut. Det har gjort att jag när jag möter människor i mitt arbete både söker det som är unikt för den personen eller situationen och det som är gemensamt för oss människor, mänskligheten och livet. Jag tror att det är klokt att acceptera att vi människor är både lika och olika. Och att det är ok.

Parallellt med mitt yrkesarbete har jag hela tiden försökt komplettera med olika utbildningar. De har haft en stor bredd såsom psykodynamiskt, kognitivt, KBT, systemiskt, gällt olika ”systemnivåer” såsom individuellt, grupp och organisation/verksamhet.

En hel del erfarenheter och lärdomar har jag samlat på mig och har förstås inte undgått att uppleva de tydliga samhällsförändringar och många trender som påverkat ”mina” arbetsområden och mitt arbete. En sådan erfarenhet  som präglar mig starkt är att goda samtal och mänskliga möten har en märklig förmåga att öppna upp för nya perspektiv och tankar som kan bidra till förändring och utveckling. Inte minst i till synes låsta eller hopplösa lägen. En annan erfarenhet är att hållbar förändring (för personer, grupper  och organisationer) ofta måste få ta tid att mogna och stabiliseras. Det är svårt att skapa hållbar mänsklig förändring enbart genom att snabbt ta ett beslut eller ”beordra” sig själv eller andra. Att ta nya okända steg kan vara skrämmande och behöver ske under trygga och respektfulla villkor för att det ska bli bra.

Med ovan sagt har jag också naturligt kommit in på en av mina ledstjärnor i mitt professionella arbete, nämligen att människan i hög grad är en social varelse. Vi är starkt påverkade av andra och vi påverkar andra i och med relationer och sammanhang vi lever i. Livet igenom.  Därför tänker jag att relationsaspekter nära hänger  ihop med människors psykiska hälsa, ohälsa och utveckling. Bl a därför går samtalstemat och ”språkandet som en röd tråd i mitt arbete.

Avslutningsvis vill jag passa på att uttrycka en viss skepsis över vår tids ökade benägenhet att sjukförklara, etikettera och problematisera allt mer och fler av mänskliga beteenden, reaktioner och tillstånd. Det finns en fara i att göra det, tror jag,  i de fall där det egentligen handlar om ”naturliga” reaktioner på livets påfrestningar eller ofrånkomliga besvärligheter och strapatser som ingår i att vara människa och leva ett liv. I samhället och det offentliga rummet sprids ibland en föreställning om att idealet är att livet ska vara störningsfritt och alltid harmoniskt, att man kan kräva det och att det är möjligt. Allt tyder på att det är en försåtlig och orealistisk föreställning som varken är möjlig eller ens önskvärd. Förväntningar och jämförelser leder lätt till oro och besvikelser, vilket inte minst i  vår tid  med utveckling  av teknik, sociala medier osv riskerar att få  ”epidemisk karaktär”.  Risken med  en okritisk ”harmonisyn” är att den kan sprida en tro på att man är fel, konstig eller sjuk när man egentligen bara reagerar naturligt på en livssituation. Som människor alltid gjort vid stress, påfrestningar och motgångar. Evolutionen visar att människan mår bäst av att leva i en lagom balans mellan likt och olikt, mellan stabilitet och rörelse, mellan trygghet och utmaning, krav och stöd osv.  Det som vi när vi får problem ofta behöver är, istället för att botas eller förändras, istället att  minska känslan av ensamhet, få perspektiv, yttre referenspunkter och gärna empati, dvs vi behöver något som handlar om relation och delande av erfarenheter med andra. Inte minst för att skapa och bibehålla det som forskaren Aron Antonovsky kallat KASAM (förstå, hantera och se mening) som är viktigt för psykisk hälsa.

Om något på min hemsida väcker din nyfikenhet och  intresse eller frågor tveka inte att kontakta mig!

Välkommen!