Gruppterapi

Gruppterapi är en speciell psykoterapiform som under många år praktiserats och beforskats, både i  Sverige och utomlands. Precis som individuell psykoterapi kan den ha olika inriktning och bedrivas med olika metoder. Den kan vara tidsbestämd  eller löpa på tills man anser sig klar. Det kan vara kort tid eller längre. Storleken på grupper kan variera, men 5- 7 deltagare är vanligt. Gruppterapi lämpar sig för många typer av besvär, men enligt min mening speciellt till sådana där relationell och social problematik samt problematik  kopplad till bräcklig eller sårbar själv-känsla/bild/uppfattning/förtroende är aktuell. Grupper som som arena och fenomen har intresserat mig sedan mitten av 1970-talet och jag har arbetat mycket med grupper, grupputveckling och gruppbehandling. En betydande del av min utbildning har gällt grupper.  En speciell omständighet med gruppterapi är den rekryteringsprocedur som av naturliga skäl krävs. Flera skall samtidigt vara intresserade och gruppsammansättningen är viktig att planera. Att rekrytera till och forma en psykoterapigrupp tar därför ofta tid. Just nu har jag ingen grupp aktuell.