Samtal

Vi människor påverkas, styrs och är beroende av olika typer av information, vare sig vi vill eller inte, för att kunna leva våra liv, fungera i våra roller, hantera problem osv. I mötet med en annan person, i trygga samtal, som har annan information, andra perspektiv och andra kunskaper än jag själv kan nya möjligheter och lösningar skapas. Samtalet under trygga villkor kan skapa klarhet och öppna för nya insikter som kan ge bättre underlag för olika typer av beslut i livet.

Jag ser det professionella samtalet som en grund i det mesta jag gör. Sedan anpassas samtalen till syfte, situation, personen man samtalar med, problematik osv. Det betyder att samtalen har tydliga ramar, är målinriktade, strukturerade och genomförs med anpassad metod (läs mer under metod). Samtalen kan ha en reflekterande prägel eller vara mer avlastande och stödjande. De kan vara lösningsfokuserade eller ha fokus på motivation och vägledning.

Ett intresse jag haft under många år är den inriktning av samtal som man brukar benämna språksystemisk. Både teoretiskt och praktiskt har detta vissa specifika kännetecken. Tex, som namnet antyder, är språket, orden och dialogen centrala. Man använder också uttrycket ”konversation” istället för samtal, just för att betona jämbördigheten, ömsesidigheten i samtalandet. För mig finns det starka kopplingar mellan språksystemiskt tänkande och filosofi och även existentiella frågor.

Läs mer under metod.