Arbete mot agressivitet och våld i nära relationer

Jag arbetar numera inte specifikt med denna typ av uppdrag, men eftersom jag i många år gjort det och fortfarande tycker att det är ett högaktuellt och viktigt arbetsområde har jag behållit texten här;

Våld i nära relationer är ett aktuellt ämne, inte minst genom kopplingen till aktuella ”Metoo”-processen. I Sverige satsas på att utveckla det professionella arbetet mot våld. För att effektivt kunna göra det krävs insatser självklart till de utsatta och till barn som berörs, men även insatser till den som utövar våld. Det krävs bl a för att förebygga våld och nå större effekt.

När jag här använder ordet våld menar jag att någon använder sig av beteenden, psykiskt och/eller fysiskt  som avsiktligt eller oavsiktligt skrämmer, skadar eller begränsar andra i sin närmaste omgivning.

Inom arbetslivet finns ett stort behov av kompetensutveckling vad gäller att arbeta mot våld i nära relationer, inte minst det arbete som ska riktas mot själva våldsutövningen. Socialstyrelsens föreskifter som gäller från 1 oktober 2014  ger kommuner stort ansvar för det framtida arbetet mot våld i nära relationer. I det arbetet ingår också insatser till de som utövar våld, inte minst i förebyggande syfte.

Mellan åren 2002 och 2014 arbetade jag har inom ramen  för MVU (Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala)  med behandling avt våldsutövare, majoriteten har gällt pappor/föräldrar. Jag har också varit handledare och utbildare inom det området och då haft ”ingång våldsutövaren”.                                                                                                                                                        Läs även under länkar och referenser/litteratur