Handledning

Jag tar inte längre handledningsuppdrag eftersom jag pga pensionering begränsat mina arbetsinsatser. Jag har kvar texten nedan för att man ändå kan få ett grepp om mina erfarenheter som handledare. Handledning är den uppdragstyp som tillsammans med psykoterapi, grupp-och organisationsutveckling samt utbildning  varit mina huvudsakliga arbetsuppgifter sedan jag i början av 1990-talet startade min verksamhet. När jag här talar om handledning menar jag ett samarbete över tid och i process. Det finns en regelbundenhet med överenskomna ramar och syften. Mer kortvariga uppdrag, kanske med rådgivande prägel betraktar jag mer som konsultation. Det jag ägnat mig åt har varit handledning för ökad  professionell utveckling, i yrkesroller eller handledning  i hälsosyfte, personalunderhåll eller som en arbetsmiljöåtgärd. Handledningsuppdragen har genom åren gällt många olika professioner, områden, branscher och roller. Det har skett individuellt eller i  grupp. Ofta ute på respektive arbetsplats. socialtjänsten, hälso-sjukvård, kriminalvård, Företagshälsovård samt inom psykoterapeututbildningar är några av dem som jag arbetat med. Även chefs- och ledarhandledning är och har varit vanliga uppdrag.

Jag har en 2-årig handledar-och lärarutbildning inom psykoterapi ( SAPU 2002 ) och är godkänd av Nämnden för Socionomauktorisation.

Precis som inom övriga verksamhetsformer har jag erbjudit ett integrativt arbetssätt när jag handleder. Det betyder att handledningen har influenser från systemiska, psykodynamiska, kognitiva,KBT och pedagogiska inriktningar.