Teoretiska grunder

Teorier kan vara mer eller mindre syftande till praktisk tillämpning och de kan vara mer eller mindre direkt praktiskt användbara. ”Praktiska teorier” har en tydlig koppling mellan teori, metod och teknik. Mitt arbetssätt har sin bakgrund och utgångspunkt i att jag under mina arbetsår strävat att ha en nära koppling mellan teori och praktik. ”Inget är så praktiskt som en god teori” som någon klok person sagt. Jag har sedan mitten av 1970-talet utbildat mig och arbetat inom olika teoretiska och  praktiska traditioner. Mycket har hänt under mina ca 40 år i arbetslivet. Men grovt sett så har jag efter socionomexamen verkat i och med familjeterapeutisk och systemisk ( fr a språksystemisk ) tradition,  transaktionsanalys  ( TA ), humanistisk-existentiell psykologi och gestaltpsykologi, psykodynamisk psykoterapi  ( både individuellt och i grupp ), där den interpersonella och relationella inriktningen inom psykodynamisk psykoterapi tagit alltmer plats samt KBT  där  den kognitiva inriktningen får företräde. Till detta har sedan kunskaper från specifika arbetsområden som jag verkat i kompletterat, tex från ledarskaps, verksamhets- och organisationsutveckling, arbetsmiljö, psykoedukation och även ekonomi. Genom årens arbete har jag från de olika inriktningarna samlat  erfarenhet och tagit med mig sådant jag funnit användbart för att i slutänden hitta mitt eget sätt att  arbeta. Det är ett sätt som medger anpassning till vad som behövs och efterfrågas beroende på verksamhetsform, varje unik situation osv. För mig är det naturligt att tillsammans med den jag samarbetar med resonera om lämpligt arbetssätt. Ett integrativt arbetssätt med bidrag från olika teoretiska riktningar.

Några av de mest centrala teoretiska begreppen som ingår i arbetssättet är anknytning, mentalisering,  intersubjektivitet och affektreglering. Se mer under länkar och referenser/litteratur.